Skip to main content

Awanish Upadhyay Favorites

Awanish Upadhyay Favorites


SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Favorited
Creator
Public Library of India
by Shakti Bobal
texts
eye 35
favorite 0
comment 0
'Visuddha Manu Smriti - Dr Surendr Kumar 2006'
Topic: Shakti Bobal
Public Library of India
texts
eye 10
favorite 0
comment 0
'Manu Smriti by Dr Surenda Kumar - Arya Sahitya Prachar trust'
Topic: Nanda Baria
Public Library of India
by Shivali Thaker
texts
eye 6
favorite 0
comment 0
'Advita Vedant Mai Tattva Aur Gyan Urmila Sharma'
Topic: Shivali Thaker
Public Library of India
by Gita Press Gorakhpur
texts
eye 63
favorite 0
comment 0
Indology Books, 'Nitya Stuti - Gita Press Gorakhpur'
Topics: 'Indology Books', 'GK'
Public Library of India
by Gita Press Gorakhpur
texts
eye 125
favorite 0
comment 1
Books, 'Vedant Darshan Brahma Sutra - Gita Press Gorakhpur'
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topic: 'General Books'
Sanatan Dharma Texts
by Dr. Narinder Sharma
texts
eye 1,148
favorite 0
comment 0
Dharma books, Hinduism literature, Hinduism books, Philosphy books, 'VINDICATED BY TIME - Niyogi Committee Report.pdf'
Topics: Dharma books, Hinduism literature, Hinduism books, Philosphy books
Sanatan Dharma Texts
by Dr. Narinder Sharma
texts
eye 48
favorite 0
comment 0
Dharma books, Hinduism literature, Hinduism books, Philosphy books, 'VINDICATED BY TIME.pdf'
Topics: Dharma books, Hinduism literature, Hinduism books, Philosphy books
Community Texts
by Ishwar Ashram Trust
texts
eye 1,157
favorite 1
comment 0
Sanskrit Books Digitized by Ishwar Ashram Trust, 'Shankar Digvijay 1956 - Sri Sringeri Math.pdf'
Topics: Sanskrit, "Ishwar Ashram Trust", "Srinagar", "Amit",...
Indic Manuscripts
by Minakshi Bansal
texts
eye 16
favorite 0
comment 0
'Prashna Upanishad Hinid Vigyana Bhashya Madhusudan Ojha '
Topic: Minakshi Bansal
Indic Manuscripts
by Victory Pisharody
texts
eye 164
favorite 1
comment 0
'Mandukya Upanishad'
Topic: Victory Pisharody
Indic Manuscripts
by Sahana Borde
texts
eye 13
favorite 0
comment 0
'Isavasya Upanisad'
Topic: Sahana Borde
Indic Manuscripts
by Sahana Borde
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
'Prashna Upanishad'
Topic: Sahana Borde
Indic Manuscripts
by Lamp Varkey
texts
eye 106
favorite 0
comment 0
'Chandogya Upanishad'
Topic: Lamp Varkey
Public Library of India
texts
eye 62
favorite 1
comment 0
'Yoga progress IV Dhirendra Brahmachari (Yoga General)'
Topic: Suresha Goda
Public Library of India
texts
eye 25
favorite 1
comment 0
'Physical Wisdom Kundalini Yoga As Thought by Yogi Bhajan'
Topic: Chahna Doshi
'Kundalini Yoga As Thought by Yogi Bhajan Flow of Eternal Power Shakti Parwha Kaur Khalsa (Yoga General)'
Topic: Priya Dixit
'Introduction to Kundalini yoga of Yogi Bhajan Shakti Parwha Kaur Khalsa, Ann Marie Maxwell'
Topic: Priya Dixit
Public Library of India
by Sandhya Ahluwalia
texts
eye 85
favorite 1
comment 0
'Chandi Path Swami Satyananda Saraswati'
Topic: Sandhya Ahluwalia
Public Library of India
texts
eye 45
favorite 1
comment 0
'Yoga Education for Children Swami Satyananda Saraswati 2006'
Topic: Som Chandran
Public Library of India
texts
eye 29
favorite 1
comment 0
'Yoga Education for Children Swami Satyananda Saraswati 1990'
Topic: Tarjani Haudhari
Public Library of India
by Suresha Goda
texts
eye 31
favorite 1
comment 0
'Light of Yoga Alice Christensen'
Topic: Suresha Goda
Public Library of India
by Suresha Goda
texts
eye 20
favorite 1
comment 0
'Yoga Indian Philosophy Karel Werner MLBD'
Topic: Suresha Goda
Public Library of India
by Suresha Goda
texts
eye 158
favorite 3
comment 0
'Light on Yoga Yoga Dipika Iyengar B.K.S. 1979'
Topic: Suresha Goda
Public Library of India
by Tarkalankar, Chandrakant
texts
eye 55
favorite 0
comment 0
Book Source: Digital Library of India Item 2015.553706 dc.contributor.author: Tarkalankar, Chandrakant dc.date.accessioned: 2015-10-15T12:59:39Z dc.date.available: 2015-10-15T12:59:39Z dc.date.digitalpublicationdate: 2010/09/04 dc.date.citation: 1887 dc.identifier.other: VB Librarian dc.identifier.barcode: 04990010047999 dc.identifier.origpath: /data8/upload/0245/282 dc.identifier.copyno: 1 dc.identifier.uri: http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/553706 dc.description.scannerno: VB/02...
Topic: C-DAK
Colection of very Old Sanskrit Books from Lucknow(SKtBh)
Topics: Sanskrit, संस्कृत, eGangotri-24
Community Texts
by संस्कृत-ग्रंथाः
texts
eye 5,788
favorite 3
comment 0
Collection of Sanskrit Books
Topics: Sanskrit, संस्कृत
Public Library of India
by bhushan_kaul_deambi
texts
eye 53
favorite 0
comment 0
Books, 'Vijayeshwar Panchang Samvat 2068 - Prem Nath Shastri'
Topic: Books
Public Library of India
by Arup Kaul
texts
eye 37
favorite 1
comment 0
Books, 'Nitya Niyam Path Vidhi 1993 - Mast Bab Ashram'
Topic: "GLK"
Books, 'Sankshipt Antim Sanskar Vidhi Hindi Translation of Urdu Original from Vijayeshwar Panchang - Mahatma Raghunath'
Topic: "GLK"
Books, 'Vaidika Darshaneshu Atma Svarup VimarshaH Critical Study of the Nature of Self - Swami Guru Saraswati'
Topics: "Arup Kaul Books", "अरूप कौल"
Public Library of India
texts
eye 70
favorite 0
comment 0
Books, 'Vaiyakaran Siddhanta Kaumudi with Bala Manorama Part II - Gopal Shastri'
Topics: "Arup Kaul Books", "अरूप कौल"
Public Library of India
texts
eye 30
favorite 1
comment 0
Books, 'Ksheer Bhavani Kashmir Bharat - Sansar Chand Kaul and Janaki Nath Kaul'
Topic: "GLK"
Public Library of India
texts
eye 49
favorite 0
comment 0
Books, 'Mahakavi Bharavi Evam Magh - Dr. Rajdev Mishra and Dr. Shivakanta Shukla'
Topics: "Arup Kaul Books", "अरूप कौल"
Public Library of India
texts
eye 63
favorite 0
comment 0
Books, 'Sam Veda Samhita Arya Samaj - Paropakarini Sabha'
Topics: "Arup Kaul Books", "अरूप कौल"
Public Library of India
texts
eye 57
favorite 0
comment 0
Books, 'Samkhya Darhsan Ki Shastriya Sameeksha - Dr. Shakti Bala Kaushal'
Topics: "Arup Kaul Books", "अरूप कौल"
Public Library of India
texts
eye 80
favorite 0
comment 0
Books, 'Mithila Mein Ved aur Vedanga - Dr. Uaday Nath Jha Ashok'
Topics: "Arup Kaul Books", "अरूप कौल"
Public Library of India
texts
eye 113
favorite 2
comment 0
Books, 'Kanak Lochan Sanskrit Katha Sangraha - Prof. Prabhu Nath Dwivedi'
Topics: "Arup Kaul Books", "अरूप कौल"
Public Library of India
texts
eye 82
favorite 1
comment 0
Books, 'Adhunik Sanskrit Kavya Shastra - Dr. Anand Kumar Srivastava'
Topics: "Arup Kaul Books", "अरूप कौल"
Public Library of India
texts
eye 267
favorite 1
comment 0
Books, 'Sanskrit Svadhyaya Vakya Vyavahara I - Rashtriya Sanskrit Sansthan'
Topics: "Arup Kaul Books", "अरूप कौल"
Public Library of India
texts
eye 146
favorite 0
comment 0
Books, 'Vyakaran Vinod of Pandit Madhu Sudan Jha Ojha - Rashtriya Sanskrit Sansthanam'
Topics: "Arup Kaul Books", "अरूप कौल"
Community Texts
texts
eye 1,011
favorite 4
comment 0
Title: Laghu-shabdendushekhara-prakashah Compiled and Edited by: Shri Shukadev Jha Published by: Brahmachari Ramnagina Sharma Printed at: Sarala Press, Varanasi Year of Printing: 1957 A.D. Digitization, PDF Creation and Uploading by: Hari Parshad Das (HPD) on 16-April-2017.
Topics: sri, shri, sree, shree, laghu, sabda, shabda, indu, sekhar, sekhara, shekhar, shekhara,...
Indic Manuscripts
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
'Vidur Neeti Aur Yaksha Dharma Prashnottari Kashi Ram Nanda Lal Venkateswara Steam Press'
Topic: Artha Shastra
Community Texts
texts
eye 155
favorite 1
comment 0
Collection of Rare Books of Late Pandit Acharya Chakradhar Joshi Dev Prayag, Uttarakhand, 'Ashtadhyayi 1898 - Al-Uloom Press Mumbai Munshi Kanhaiyya Lal'
Topics: eGangotri-29, "Acharya Chakradhar Joshi Collection, Dev Prayag"
Community Texts
by eGangotri
texts
eye 137
favorite 0
comment 0
Collection of Rare Books of Late Pandit Acharya Chakradhar Joshi Dev Prayag, Uttarakhand, 'Bhoj Prabandha 1934 - Venkateshwar Press'
Topics: eGangotri-29, "Acharya Chakradhar Joshi Collection, Dev Prayag"
Public Library of India
by Acharya Gautam
texts
eye 197
favorite 2
comment 0
Books, 'Champu Ramayan - Acharya Shri Ram Chandra Mishra'
Topic: "Spiritual Books"
Community Texts
by eGangotri
texts
eye 108
favorite 0
comment 0
Collection of Rare Books of Late Pandit Acharya Chakradhar Joshi Dev Prayag, Uttarakhand, 'Gitamrita Tarangini 1898 - Khemraj'
Topics: eGangotri-30, "Acharya Chakradhar Joshi Collection, Dev Prayag"
Community Texts
texts
eye 144
favorite 2
comment 0
Collection of Rare Books of Late Pandit Acharya Chakradhar Joshi Dev Prayag, Uttarakhand, 'Neeti Shringar Vairagya Shatak 1917 - Shankar Press'
Topics: eGangotri-30, "Acharya Chakradhar Joshi Collection, Dev Prayag"
Community Texts
by eGangotri
texts
eye 138
favorite 0
comment 0
Collection of Rare Books of Late Pandit Acharya Chakradhar Joshi Dev Prayag, Uttarakhand, 'Patanjal Yoga Sutra Varanasi 1873 - Light Press'
Topics: eGangotri-30, "Acharya Chakradhar Joshi Collection, Dev Prayag"
Community Texts
texts
eye 30
favorite 0
comment 0
Collection of Rare Books of Late Pandit Acharya Chakradhar Joshi Dev Prayag, Uttarakhand, 'Brahma Sutra Anu Bhashya 4th Adhyaya 3rd Quarter - Dev Prayag Collection'
Topics: eGangotri-30, "Acharya Chakradhar Joshi Collection, Dev Prayag"
Community Texts
by eGangotri
texts
eye 43
favorite 0
comment 0
Collection of Rare Books of Late Pandit Acharya Chakradhar Joshi Dev Prayag, Uttarakhand, 'Subodhini Adhyaya Skandha I - Nirnay Sagar Press'
Topics: eGangotri-30, "Acharya Chakradhar Joshi Collection, Dev Prayag"
Community Texts
texts
eye 80
favorite 0
comment 0
Collection of Rare Books of Late Pandit Acharya Chakradhar Joshi Dev Prayag, Uttarakhand, 'Brahma Sutra Anu Bhashya With 5 Tikas- Nirnay Sagar Press'
Topics: eGangotri-30, "Acharya Chakradhar Joshi Collection, Dev Prayag"
Community Texts
texts
eye 721
favorite 3
comment 0
Books, 'Adhyatma Ramayan with Rampriya Hindi Vyakhya - Ac. Shiva Datta Mishra'
Topic: Indological Books
Public Library of India
by Shastri,guru Prasad
texts
eye 727
favorite 0
comment 0
Book Source: Digital Library of India Item 2015.312627 dc.contributor.author: Shastri,guru Prasad dc.date.accessioned: 2015-08-10T13:18:42Z dc.date.available: 2015-08-10T13:18:42Z dc.date.copyright: 1940 dc.date.digitalpublicationdate: 2012/08 dc.date.citation: 1940 dc.identifier.barcode: 99999990321396 dc.identifier.origpath: /data14/upload/0012/226 dc.identifier.copyno: 1 dc.identifier.uri: http://www.new.dli.ernet.in/handle/2015/312627 dc.description.scanningcentre: Banasthali University...
Topic: Banasthali
Community Texts
texts
eye 321
favorite 2
comment 0
Naval Kishore Press(1858-Present) Publications
Topics: Naval Kishor Press Publications, नवल किशोर प्रेस प्रकाशन
Community Texts
texts
eye 398
favorite 2
comment 1
Naval Kishore Press(1858-Present) Publications
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: Naval Kishor Press Publications, नवल किशोर प्रेस प्रकाशन
Public Library of India
by gopinath_ashram
texts
eye 148
favorite 1
comment 0
Bhagwan Gopinath Ashram Books, 'Brahma Sutrani 1934 - Khemraj'
Topic: Sanskrit
Public Library of India
by gopinath_ashram
texts
eye 182
favorite 0
comment 0
Bhagwan Gopinath Ashram Books, 'Vaasishtha Sar 1937 - Khemraj Krishnadas'
Topic: Sanskrit
Community Texts
by eGangotri
texts
eye 227
favorite 0
comment 0
Collection at Kashmir Research Institute, Srinagar
Topics: Sanskrit, संस्कृत, eGangotri-27
Community Texts
by vishnu sharma
texts
eye 238
favorite 0
comment 0
panch tantra ki behatarin kahaniya hindi mobile version 
Topic: panch tantra ki behatarin kahaniya
Indic Manuscripts
texts
eye 11
favorite 1
comment 0
'Panchatantra Abhinava Raja Lakshmi Guru Prasad Shastri'
Topic: Zaina Chanda
Indic Manuscripts
by Zaina Chanda
texts
eye 7
favorite 1
comment 0
'Bilva Mangalam Gadya Kavya Umesh Shastri'
Topic: Zaina Chanda
'Chandas Sastra Pingalacharya commentary of Halyudhaya Visvanatha Sastri Asiatic Society 1874'
Topic: Alankar
Indic Manuscripts
texts
eye 38
favorite 0
comment 0
'Chandas Sastra Ka Udbhava Evam Vistar (chandas) Sri Kishore Mishra Sampoornanad University'
Topic: Alankar
Indic Manuscripts
by Manish_dutta
texts
eye 79
favorite 0
comment 0
'Chandovallari Sampadananda Mishra (Chandas)'
Topic: Alankar
'Chandas Sastra Pingala Chando Nirukti Madhusudhan Saraswati Mruta Sanjivini halyaudha Bhatta Ananta Krishna Sharma Parimala'
Topic: Mitra Sur
Public Library of India
by Kama Anne
texts
eye 11
favorite 1
comment 0
'Mula Ramayana Guru Prasad Shastri'
Topic: Kama Anne
'Chandas Sastra Pingala Chando Nirukti Madhusudhan Saraswati Mruta Sanjivini halyaudha Bhatta Ananta Krishna Sharma Parimala'
Topic: Alankar
Indic Manuscripts
texts
eye 17
favorite 1
comment 0
'Vritta Ratnakar Chando Manjari Taranatha Tarkavachaspati Jivananda Vidyasagara 1893'
Topic: Alankar
Indic Manuscripts
texts
eye 50
favorite 1
comment 0
'Chando Manjari Sudha Sanskrit Hindi Vyakhya Parmesvara Dina Pandeya Chowkambha (Chandas)'
Topic: Alankar
Indic Manuscripts
by Manish_dutta
texts
eye 27
favorite 1
comment 0
'Chando Mandakini Guru Prasad Shastri'
Topic: Alankar
Community Texts
by MahaMuni
texts
eye 502
favorite 1
comment 0
Indological Books , 'Mula Ramayan 1935 - Guru Prasad Shastri.pdf'
Topics: Sanskrit, "महामुनि का संग्रह", "Pratiek-Lucknow"
Public Library of India
by gopinath_ashram
texts
eye 176
favorite 1
comment 0
Bhagwan Gopinath Ashram Books, 'Tulsi Ramayan - Naval Kishore Press'
Topic: Sanskrit
Public Library of India
by Acharya Gautam
texts
eye 933
favorite 3
comment 0
Books, 'Abhigyan Shakuntalam - Dr. Rajdev Mishra'
Topic: "Spiritual Books"
Public Library of India
texts
eye 115
favorite 3
comment 0
Books, 'Sanskrit Sahitya Ka Itihas Vaidika Khanda - Dr. Priti Prabha Goyal'
Topic: "Spiritual Books"
Public Library of India
by Acharya Gautam
texts
eye 2,531
favorite 2
comment 0
Books, 'Muhurta Martanda - Dr. Satyendra Mishra'
Topic: "Spiritual Books"